افزایش نرخ پارک حاشیه ای و تعرفه پارکینگ های عمومی در سال 99

به گزارش مجله یگانه، کلیات لایحه عوارض پارک هوشمند حاشیه ای و نرخ پارکینگ ها در سال 99 تصویب شد.

افزایش نرخ پارک حاشیه ای و تعرفه پارکینگ های عمومی در سال 99

به گزارش گروه اجتماعی مجله یگانه، آنالیز مشخص نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال 99 و مشخص ضوابط واگذاری و بهره برداری از پارکینگ های عمومی شهرداری تهران در دستور کار یکصد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران نهاده شد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدای آنالیز این دستور گفت: ما کوشش کردیم که در این لایحه قیمت پارکینگ ها را به شکل واقعی درآوریم تا کاربری آن ها عوض نشود، بر همین اساس پارکینگ های عمومی در نرخ تعرفه رده بندی شدند.

کلیات لایحه مشخص نرخ ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های عمومی شهر تهران در سال 99 اعلام شد.

حداکثر نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های عمومی شهر تهران بر اساس نوع خودرو و مدت زمان پارک و بر مبنای رده بندی پارکینگ مطابق جدول ذیل است:

پارکینگ رده یک:

سواری و وانت: ورودی و ساعت اول 30 هزار ریال به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

ون و مینی بوس: ورودی و ساعت اول 40 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 7 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 5 هزار ریال.

اتوبوس و کامیون: ورودی و ساعت اول 50 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 7 هزار ریال.

تریلر: ورودی و ساعت اول 80 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت 7 هزار ریال.

پارکینگ رده 2:

سواری و وانت: ورودی و ساعت اول 24 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 5 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 3 هزار ریال.

ون و مینی بوس: ورودی و ساعت اول 32 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

اتوبوس و کامیون: ورودی و ساعت اول 40 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 8 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 6 هزار ریال.

تریلر: ورودی و ساعت اول 64 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 8 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 6 هزار ریال.

پارکینگ رده 3:

سواری و وانت: ورودی و ساعت اول 18 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 4 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 2 هزار ریال.

ون و مینی بوس: ورودی و ساعت اول 24 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 4 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 3 هزار ریال.

اتوبوس و کامیون: ورودی و ساعت اول 30 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

تریلر: ورودی و ساعت اول 48 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

نرخ ورودی و حق توقف موتورسیکلت: نرخ ورودی و ساعت اول 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت پس از ساعت اول 5 هزار ریال.

نرخ ورودی و حق توقف خودرو های مسافری در پایانه های مسافری: سواری مسافربری 20 هزار ریال ورودی و حق توقف، ون و مینی بوس مسافربری 25 هزار ریال، اتوبوس مسافربری 35 هزار ریال.

درباره لایحه مشخص نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال 99:

نرخ پایه عوارض پارک حاشیه ای بر اساس مدت زمان توقف برای سواری و وانت به ازای هر نیم ساعت تا مدت زمان حداکثر 3 ساعت 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت پس از گذشت 3 ساعت 12 هزار و 500 ریال.

کامیونت و مینی بوس به ازای هر نیم ساعت تا مدت زمان حداکثر 3 ساعت 20 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت پس از گذشت 3 ساعت 25 هزار ریال.

عوارض پارک حاشیه ای برای خودرو های جانبازان و معلولان با توجه به تأیید مراجع ذی صلاح رایگان است.

شهرداری تهران موظف است هزینه های پلیس راهور جهت تأمین تجهیزات و امکانات کامل برای کنترل مکان های تجهیز شده و همکاری در وصول عوارض را تا میزان 5 درصد درآمد حاصله پرداخت کند.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدای آنالیز این دستور گفت: ما کوشش کردیم که در این لایحه قیمت پارکینگ ها را به شکل واقعی درآوریم تا کاربری آن ها عوض نشود، بر همین اساس پارکینگ های عمومی در نرخ تعرفه رده بندی شدند.

کلیات لایحه مشخص نرخ ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های عمومی شهر تهران در سال 99 اعلام شد.

حداکثر نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های عمومی شهر تهران بر اساس نوع خودرو و مدت زمان پارک و بر مبنای رده بندی پارکینگ مطابق جدول ذیل است:

پارکینگ رده یک:

سواری و وانت: ورودی و ساعت اول 30 هزار ریال به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

ون و مینی بوس: ورودی و ساعت اول 40 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 7 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 5 هزار ریال.

اتوبوس و کامیون: ورودی و ساعت اول 50 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 7 هزار ریال.

تریلر: ورودی و ساعت اول 80 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت 7 هزار ریال.

پارکینگ رده 2:

سواری و وانت: ورودی و ساعت اول 24 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 5 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 3 هزار ریال.

ون و مینی بوس: ورودی و ساعت اول 32 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

اتوبوس و کامیون: ورودی و ساعت اول 40 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 8 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 6 هزار ریال.

تریلر: ورودی و ساعت اول 64 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 8 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 6 هزار ریال.

پارکینگ رده 3:

سواری و وانت: ورودی و ساعت اول 18 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 4 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 2 هزار ریال.

ون و مینی بوس: ورودی و ساعت اول 24 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 4 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 3 هزار ریال.

اتوبوس و کامیون: ورودی و ساعت اول 30 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

تریلر: ورودی و ساعت اول 48 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت تا 12 ساعت 6 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت بیش از 12 ساعت 4 هزار ریال.

نرخ ورودی و حق توقف موتورسیکلت: نرخ ورودی و ساعت اول 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت پس از ساعت اول 5 هزار ریال.

نرخ ورودی و حق توقف خودرو های مسافری در پایانه های مسافری: سواری مسافربری 20 هزار ریال ورودی و حق توقف، ون و مینی بوس مسافربری 25 هزار ریال، اتوبوس مسافربری 35 هزار ریال.

درباره لایحه مشخص نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال 99:

نرخ پایه عوارض پارک حاشیه ای بر اساس مدت زمان توقف برای سواری و وانت به ازای هر نیم ساعت تا مدت زمان حداکثر 3 ساعت 10 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت پس از گذشت 3 ساعت 12 هزار و 500 ریال.

کامیونت و مینی بوس به ازای هر نیم ساعت تا مدت زمان حداکثر 3 ساعت 20 هزار ریال، به ازای هر نیم ساعت پس از گذشت 3 ساعت 25 هزار ریال.

عوارض پارک حاشیه ای برای خودرو های جانبازان و معلولان با توجه به تأیید مراجع ذی صلاح رایگان است.

شهرداری تهران موظف است هزینه های پلیس راهور جهت تأمین تجهیزات و امکانات کامل برای کنترل مکان های تجهیز شده و همکاری در وصول عوارض را تا میزان 5 درصد درآمد حاصله پرداخت کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 26 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: farzin-yeganeh.ir شناسه مطلب: 258

به "افزایش نرخ پارک حاشیه ای و تعرفه پارکینگ های عمومی در سال 99" امتیاز دهید

1 کاربر به "افزایش نرخ پارک حاشیه ای و تعرفه پارکینگ های عمومی در سال 99" امتیاز داده است | امتیاز: 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش نرخ پارک حاشیه ای و تعرفه پارکینگ های عمومی در سال 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید